Verkoopsvoorwaarden

 

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke offerte, bestelling en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Enkel een schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan DONCK NV worden tegengeworpen. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

2. Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van DONCK NV. Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke orderbevestiging vanwege DONCK NV. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de klant bindt hem onherroepelijk. Indien de klant zijn order om welke reden ook annuleert, weigert de levering af te nemen of de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht in zijn nadeel te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum wordt vastgesteld op 50 % van de prijs (excl. BTW), het eventueel meer gevorderde door DONCK NV te bewijzen.

3. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en houden geen enkele verbintenis in hoofde van DONCK NV in. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De risico overdracht over de goederen gebeurt op het ogenblik van aanbieding van de goederen op de plaats van bestemming van het transport door DONCK NV geregeld en betaald, zoals op de leveringsnota of factuur vermeld. Niet betaalde goederen blijven eigendom van DONCK NV tot aan de effectieve betaling.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, is de transportprijs steeds in de prijs inbegrepen en worden de goederengeleverd door DONCK NV of haar transporteur. Niet ingeruilde containers en hulpstukken zullen als volgt gefactureerd worden: 130 EUR per container met label, 20 EUR per legplank, 1 EUR per verlengstuk en 15 EUR per europalet.

6. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, contant en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente ten belope van 1 % per maand verschuldigd. Onbetaalde facturen zullen na ingebrekestelling van rechtswege worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2500 EUR. Dit onverminderd het recht van DONCK NV om alle geleden extra schade die deze forfaitaire schadevergoeding zou overstijgen, te bewijzen.

7. Bij wanbetaling wordt het recht voorbehouden om verdere verbintenissen op te schorten. Tevens behoudt DONCK NV zich het recht voor om in voorkomend geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. Alle facturen, ook de niet-vervallen facturen worden onmiddellijk opeisbaar in geval van wanbetaling van één factuur, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ, in geval van faillissement of andere tekenen van kennelijk onvermogen van de klant.

8. Klachten of opmerkingen betreffende facturen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend en gemotiveerd schrijven. De klacht dient gespecifieerd te zijn, zowel naar aard als naar voorwerp.

9. Voor zover de aanvaarding van de levering(en) niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten klachten met betrekking tot goederen, gelet op de aard ervan, op straffe van verval gebeuren bij gemotiveerd faxbericht of gemotiveerde email binnen de 24 uren na levering en voor ingebruikname, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. Elke klacht dient gemotiveerd te zijn met een duidelijke omschrijving van de tekortkomingen.

10. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 BW drie maanden beloopt vanaf de datum van de levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of derden, door doorverkoop van de geleverde goederen, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen DONCK NV op de garantie beroepen.

11. In elk geval is de aansprakelijkheid van DONCK NV beperkt tot de door haar geleverde goederen of tot de waarde hiervan. In geen geval is DONCK NV aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. financiële of commerciële verliezen, verlies van reputatie, winst of omzetderving of verlies van klanten. In geval van overmacht aan de zijde van DONCK NV of aan de zijde van één van haar leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op ontbinding, verbreking en/of schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle gevallen van onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- als buitenland, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, zoals oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreur, belemmerende maatregelen van welke overheden dan ook, brand, stakingen, machineschade, personeelsgebrek, uitsluitingen, sabotage, natuurrampen en ontginningsproblemen.

12. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DONCK NV, onverminderd het recht van deze laatste om de klant te dagvaarden voor de rechtbanken van diens maatschappelijke zetel. Het Belgisch recht is van toepassing

 

Aarzel niet om onze webshop uit te proberen. Hierop bestelt u heel snel en eenvoudig.

De Azalea, één van de belangrijkste Belgische sierteeltproducten in eigen beheer.